Informace 106/1999

 • Home
 • O nás
 • Informace 106/1999

Povinně zveřejňované informace dle §5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k 1. 1. 2016

a)     STŘEVLIK, p.o. byl zřízen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje za účelem vzdělávání dětí, mládeže, pedagogických pracovníků, pracovníků veřejné správy, pracovníků a členů neziskových organizací a veřejnosti v oblasti ekologie, životního prostředí, ochrany přírody, rozvoje venkova a zemědělství s cílem učit vnímat v souvislostech, ve vzájemné harmonii, používat cit i rozum a chovat se odpovědně ke světu, lidem a přírodě. Organizace využívá ke své práci moderních pedagogických metod, jejichž základem je výchova prožitkem.

b)    Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého do funkce jmenuje a z funkce odvolává Rada Libereckého kraje.

c)     Místo a způsob podání žádosti o informace určují Pravidla pro poskytování informací.

d)    Postup vyřizování žádosti o informace určují Pravidla pro poskytování informací.

e)     Právo žádat o informace zakládá zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

f)     Sazebník úhrad za poskytování informací je součástí Pravidel pro poskytování informací.

g)    Za předchozí kalendářní rok nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

h)     Výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. nebyla poskytnuta.

i)      Nadřízený orgán nevydal usnesení o výši úhrad dle § 16 a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.

j)      Adresa elektronické podatelny: info@strevlik.cz

Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 1. Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace (STŘEVLIK, p.o.) je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Žádost o podání informace lze podat ústně či písemně u organizačního pracovníka organizace, poštou na adresu sídla organizace nebo elektronicky na E-mail info@strevlik.cz. Pro písemnou žádost není specifikován formulář.

 3. STŘEVLIK, p.o. poskytne požadovanou informaci do 15 dnů, splňuje-li žádost všechny podmínky stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., případně rozhodne o odmítnutí žádosti.

 4. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání k nadřízenému orgánu, kterým je Liberecký kraj.

 5. Žadatel je povinen uhradit náklady, které STŘEVLIKu vznikly v souvislosti s poskytnutím informace dle tohoto sazebníku:

  • Kopírování, tisk na PC tiskárně: 2Kč/stranu A4, 4 Kč/stranu A3

  • Kopírování na nosiče dat, odeslání: dle skutečných nákladů

  • Vyhledání a zpracování informací: 150,- Kč za každou započatou hodinu

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt