Kmotři potoků

  • Home
  • Projekty
  • Kmotři potoků

Projekt Kmotři potoků – přenos a společný vývoj přeshraniční nabídky, č. ERN-0680-CZ-31.05.2018 je spolufinancován v rámci Společného fondu malých projektů v Euroregionu Neisse-Nisy-Nysa v Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 201-2020.


logolink

Vzdělávací program Kmotři potoků je zaměřený na budování spoluodpovědnosti za stav životního prostředí v místě bydliště, v tomto případě zejména spoluodpovědnosti za stav konkrétního vodního toku.

Po absolvování vzdělávacího programu žáci mají jednak znalosti základních témat souvisejících s vodním tokem na úrovni jejich věkové skupiny, jednak kompetence v oblasti společného plánování a realizace opatření ke zlepšení životního prostředí. Významným výstupem programu je též zkušenost, že se na tvorbě příjemného prostředí v okolí bydliště/školy se mohou žáci aktivně a smysluplně podílet.

Program je realizovaný jako dlouhodobý na období 6-12 měsíců, v případě realizace ve škole je využíváno období školního roku. Pro jeho realizaci je využit vodní tok v okolí bydliště skupiny nebo školy, tak aby žáci prostředí znali, měli zkušenosti se souvislostmi a brali vybraný tok za součást svého bezprostředního okolí.

V rámci programu jsou realizovány aktivity zaměřené na poznávání vlastností vody, seznamování se s živočichy
a rostlinami žijícími ve vodním toku a jeho nejbližším okolí, problematika je následně rozšířena na význam vody pro krajinu a pro lidská sídla.

V průběhu programu žáci vytváří pocitové mapy vodního toku a jeho okolí, na základě kterých ve skupině vybírají praktické aktivity k realizaci a zpracovávají akční plán jejich provedení. Finální částí programu je vlastní realizace opatření směřujících ke zlepšení stavu vodního toku nebo jeho bezprostředního okolí.

Aktivity realizované v rámci vzdělávacího programu vycházejí z principů místně zakotveného učení, školy pro udržitelný život a badatelsky orientované výuky. Důležitá je zejména interaktivnost a praktičnost jednotlivých aktivit a jejich přímá souvislost s konkrétním tokem.

1

Nositel projektu: STŘEVLIK, p.o.

Partneři projektu: Landschaftspflegeverband Oberlausitz e.V.
                                 Landschaftspflegeverband „Zittauer Gebirge und Vorland.e.V.

 

Spolupracující organizace v ČR:

SEV DIVIZNA Liberec
SEV Sedmihorky
Semínko země Semily
Technická univerzita v Liberci

Termín realizace: 1. 10. 2018 – 30. 6. 2020

2

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt